Oprostitve in participacije

 •    kazalo   

Participacije

So zakonsko določeni stroški v breme državljana za posluževanje specialističnih uslug, kot prispevek ali participacija k zdravstvenim stroškom.

Plačilo participacije je lahko oproščeno v primeru bolezni, invalidnosti, starosti/dohodkov/socialnega stanja ali kot osebe, določene iz strani državne in/ali deželne zakonodaje.

 

Na vrh strani

Participacije nujne medicinske pomoči

Dostop do struktur nujne medicinske pomoči regulirajo prioritetni kodeksi (rdeči, rumeni, zeleni, beli), ki jih definira državna in deželna zakonodaja, predpisani pacientu glede na simptome, od uslužbenca na triaži.

Sprejemni sistem, ki sledi dodeljevanju kodeksov, omogoča prioritetni vstop v skladu s stopnjo resnosti; posledično pacienti niso pregledani po zaporedju glede na čas prihoda.

Fiksna kvota € 25,00 se zaračuna za usluge nujne medicinske pomoči v primeru , kadar je klinično stanje kodificirano kot ”beli kodeks”, s strani zdravnika, ob aktu demisije.

 Fiksna kvota € 25,00 ni potrebna:

-         za osebe, ki so oproščene glede na patologijo, invalidnost, starost/dohodke/socialni stan;

-         za otroke pod 14 letom starosti;

 Pozor

Državljan, ki obišče urgenco, je dolžan ob koncu zdravljenja se ponovno oglasiti na Službi, zaradi izdaje zdravstvene dokumentacije, katera vsebuje diagnozo in eventualno terapijo, ter če je potrebno plačilo participacije.

Na vrh strani

Specialistika in diagnostika

Sedanja zakonska določila določajo, da vsi državljani, ki niso oproščeni, morajo prispevati k stroškom za zdravstveno specialistične storitve, za diagnostične in laboratorijske teste, tako da plačajo:

● celoten znesek za predpisane storitve do maksimum € 36,00 na recept.

● dodatna kvota je modulirana glede na ceno storitve – glej tabelo:

 od

do

Fiksna kvota

0,00

5,00

0,00

5,01

10,00

1,50

10,01

15,00

3,00

15,01

20,00

4,50

20,01

25,00

6,00

25,01

30,00

7,50

30,01

35,00

9,00

35,01

40,00

10,50

40,01

50,00

13,50

50,01

60,00

16,50

60,01

70,00

19,50

>70,01

 

20,00

Oprostitev plačila kvote recepta (Socialni prispevek)

Možna je popolna oprostitev plačila kvote recepta (plača se samo participacijo za storitev), za družine s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki imajo indeks ISEE  do 15.000,00 euro (vključno), izračunan na navaden način.
ISEE torej niso sprejeti specifično za univerzitetne usluge, socialno zdravstvene, socialno-stanovanjske, namenjene mladoletnikom, katerih starši niso poročeni in ne živijo skupaj.

Kako pridobiti ugodnost:
Državljan pred prvim dostopom do zdravstvene usluge, predstavi pri okencih CUP potrdilo navadnega ISEE v teku veljave (2015).

Oprostitev socialnega prispevka ni navedena na nobenem dokumentu in /ali napotnici. Informacija je shranjena v sistemu, tako da pri naslednjih obiskih izračuna avtomatsko oprostitev kvote recepta.
Registracija potrdila ISEE je nujen pogoj za koriščenje ugodnosti. Usluge z oprostitvijo kvote recepta za socialni prispevek ne morejo biti koriščene, če zainteresirani ni predhodno registriral potrdila.

Trajanje ugodnosti:
do 15. januarja 2016.

OPROSTITEV
Oprostitev je pogoj, ki razreši obvezo plačila participacije.

Pravica oprostitve participacije pri uslugah, ki zadevajo diagnostične in laboratorijske teste ter druge storitve specialistične ambulante, je priznana na osnovi posebnih situacij glede na prihodke povezane s starostjo ali socialnim stanjem, v prisotnosti določenih patologij (kroničnih ali redkih) ali priznanim statusom invalidnosti.

 Oprostivev, glede na primere je lahko popolna ali samo za storitve povezane s patologijo.

Posebno kar zadeva oprostitve vezane na dohodke je potrebno navesti, da nizki družinski dohodki ne predstavljajo, sami po sebi, razlog za oprostitev. Zakon namreč predpisuje, da naj bo posebno ekonomsko stanje povezano z drugimi specifičnimi pogoji, kot so starost, lastništvo socialne ali minimalne pokojnine ali statusa nezaposlenosti.

Na vrh strani

Oprostitve participacij za dohodke/starost/socialni stan (Zakon.537/1993, člen. 8, odstavek 16 in nak. sprem.)

Po novih oblikah preverjanja oprostitev za dohodke, ima zdravnik v lasti papirnate/elektronske preglednice, kjer so navedene oprostitve participacij za dohodke/starost, ki jih nudi sistem Zdravstvena izkaznica.

Pri predpisovanju preveri zdravnik, na prošnjo oskrbovanca, pravico oprostitve, jo sporoči zainteresiranemu, ki  prevzame odgovornost, in prenese odgovarjajoč kodeks na recept.

Če oskrbovanec meni, da izpolnjuje pogoje za oprostitve participacije za dohodke/starost, vendar ni prisoten na seznamu, ki ga ima v lasti zdravnik, se mora obrniti lastnemu PZV in napisati avtocertifikat o njegovem dohodkovnem statusu. Glede dohodkov se sklicujemo na skupno stanje bruto dohodkov v gospodinjstvu, za preteklo leto.

Oproščeni zaradi dohodkov/starosti so torej:

Kodeks "E01"- državljani pod 6 ali nad 65 letom starosti, ki pripadajo gospodinjstvu, katero ima skupni bruto dohodek za prejšnje leto, ne več kot € 36.151,98.

Kodeks "E03" – imetniki socialne rente (bivša pokojnina) in s tem povezani socialno vzdrževani družinski člani.

Kodeks "E04" – imetniki minimalne pokojnine, ki imajo več kot 60 let, s skupnimi družinskimi bruto dohodki v prejšnjem letu, nižji od € 8.263,31, dohodki narastejo na €11.362,05 ob prisotnosti zakonca, ki ni legalno in čustveno ločen in nadaljnjih € 516,46 za vsakega vzdrževanega otroka. Oprostitve so deležni tudi vzdrževani družinski člani.

E02 – brezposelni: Prosimo, upoštevajte, da te kategorije, zaradi tehničnih razlogov, ki se nanašajo na vpis v Pokrajinske centre za zaposlitev, ni v sistemu Zdravstvena izkaznica.

Avtocetrifikacija za status brezposelnosti/dohodkov zapade 31 decembra vsako leto. Oskrbovanec mora, letno ob prvem dostopu v zdravstvene ustanove, ob rezervaciji ali izvedbi zdravstvenih storitev, če obstajajo še pogoji nezaposlitve in dohodkov, podpisati novo avtocertifikacijo pri okencih pristojnega PZV. 

Kodeks "E02" – oseba, ki ima v lasti stanje brezposelnosti: pogoj, da je oseba brez dela in je aktivna pri iskanju, je prijavljena na pristojnem uradu (Center za zaposlitev), le če pripada družinski enoti z skupnimi bruto dohodki prejšnjega leta nižjimi od € 8.263,31 za vsako osebo; ti dohodki se zvišajo na € 11.362,05 v prisotnosti zakonca in naknadnih € 516,46 za vsakega vzdrževanega otroka.

Pozor   V primeru, da niso izpolnjeni pogoji do pravice oprostitve (starost/dohodki/socialno stanje), potrdilo ni več veljavno in državljan mora to sporočiti pristojnemu PZV.

Na vrh strani

Popolna oprostitev plačila specialističnih uslug

 • vojni invalidi od I do V kategorije, nosilci direktne dosmrtne pokojnine in deportirani v taborišča smrti 
 • civilni invalidi ( 100% invalidnosti)
 • civilni invalidi, ki imajo stopnjo invalidnosti nad 2/3 (67%–99%)
 • civilni invalidi pod 18 letom, z odškodnino frekvence člen.1, Z. št. 289/1990 (bivši člen. 5, odstavek 8 Zakonskega načrta št. 124/1998).
 • Civilni invalidi z dodeljenim spremstvom
 • delovni invalidi (80%–100% invalidnosti)
 • invalidi dela z invalidnostjo nad 2/3 (od 67%–79%)
 • invalidi  (pripadajo I. kategoriji in so imetniki specifične pokojnine)
 • invalidi od II do V kategorije
 • slepi bivši zakon 68/99
 • gluhonemi bivši zakon 68/99
Na vrh strani

Oprostitev plačila specialističnih uslug v zvezi s patologijo

 • Osebe oškodovane z trajnimi posledicami zaradi obveznih cepljenj, transfuzij in krvnih izdelkov, navedene v členu 1, zakona 210/92
 • Prizadeti z bolezenskimi oblikami ali položaji, navedenimi z  Ministrski odlokom 28.05.1999, št. 329
 • Vojni invalidi od VI do VIII kategorije z dosmrtno pokojnino
 • Delovni invalidi z invalidnostjo pod 2/3
 • invalidi od VI do VIII kategorije
 • ponesrečenci na delu ali prizadeti z poklicno boleznijo (oprostitev omejena na obdobje poškodbe/bolezni)
 • usluge, ki jih navaja člen. 1, odstavek.4 in 5 Zakonskega načrta 29.04.1998, št. 124: posegi in kampanje kolektivne preventive pooblaščene iz strani Dežele ali Ministrstva za zdravje; usluge, ki izhajajo iz zakonskih obvez;
 • usluge oskrbljene za pretežen interes skupnosti (na primer: akti donacije krvi, organov in tkiv, posegi šolske medicine, specialistični posegi otroške nevropsihiatrije – v ožji zvezi s socialnimi strukturami – usluge namenjene osebam, ki obiskujejo Sert po predpisu/predlogu Serta,…)
 • žrtve terorizma in kriminala z invalidnostjo večjo od 1/4
 • MO 10.09.98 “Protokol o nosečnosti”
 • MO 18.02.82 “Protokol o športni medicini – osebe pod 18 letom starosti, ki se uvajajo v športno dejavnost”
 • MO 18.05.2001 “Pravilnik ustanovitve državne mreže redkih boleznih in oprostitev participacij za stroške povezanih z zdravstvenimi storitvami”
Na vrh strani

Oprostitve za zgodnjo diagnozo tumorjev

Poleg diagnostičnih storitev, ki jih aktivno ponujajo krajevna Zdravstvena podjetja v sklopu presejalne kampanje, Državna zdravstvena služba ponuja brezplačno izvedbo preiskave za zgodnjo diagnozo raznih tumorjev. Zlasti se lahko izvede z oprostitvijo participacije.

 • mamografijo na vsake dve leti, za ženske med 45 in 69 letom starosti; če mamograf tako zahteva so izvršene brezplačno tudi usluge druge stopnje.
 • bris materničnega vratu (PAP Test), vsaka tri leta, za ženske med 25 in 65 letom starosti;
 • kolonskopija, vsakih pet let, za prebivalstvo nad 45 letom starosti.
Na vrh strani

Ministrstvo za zdravje

Spodnja povezava vas preusmeri na spletno stran Ministrstva za zdravje, kjer najdete dodatne informacije.

Na vrh strani
zadnja sprememba: Četrtek, 12 november 2015 Pripombe / Nasveti